Auteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen Sport & Geneeskunde

Sport & Geneeskunde is een Nederlandstalig peer-reviewed tijdschrift en verschijnt 4 keer per jaar.

Aanbieden van kopij

Sport & Geneeskunde gebruikt Manuscript Manager voor het aanbieden van manuscripten. Auteurs dienen hun manuscripten in te dienen via www.manuscriptmanager.net/sg. Eerste gebruikers dienen eerst een account aan te maken en vervolgens de stappen in het systeem te volgen.

Door het aanbieden van een manuscript aan Sport & Geneeskunde verklaart de inzender

 • dat het manuscript niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift is aangeboden voor publicatie;
 • dat het volledige auteursrecht bij acceptatie aan Sport & Geneeskunde wordt overgedragen;
 • dat elke auteur substantieel heeft bijgedragen aan het manuscript en akkoord gaat met het inzenden van het manuscript;

Een ingediend manuscript wordt in eerste instantie door de redactie beoordeeld op navolging van onderstaande auteursinstructies en geschiktheid van het onderwerp en de inhoud voor Sport & Geneeskunde. Indien dit akkoord is, zal een wetenschappelijk onderzoek, sportmedische praktijk of klinische les worden doorgezonden voor ‘peer review’ door twee referenten. Bijdragen voor andere rubrieken worden door de redactie beoordeeld.

Elk artikel dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief met daarin:

 • de titel van het artikel en de namen van de auteurs;
 • een handtekening van elke auteur of minimaal de eerste auteur met machtiging van de co-auteurs;
 • het staat de auteurs vrij om potentiële referenten voor het artikel aan te leveren (inclusief telefoonnummer en e-mailadres); de redactie is echter niet verplicht om van deze referenten gebruik te maken.

Manuscript categorieën

Sport&Geneeskunde accepteert de volgende categorieën manuscripten:

Wetenschappelijk onderzoek -  Verslag van een experimentele of klinische studie of een overzichtsartikel (review) van beschikbare literatuur. Het manuscript bevat een samenvatting, inleiding, materiaal en methode, resultaten en een discussie en dient niet langer te zijn dan 3500 woorden (inclusief titelpagina, abstract, referenties, onderschriften en tabellen).

Sportmedische praktijk - Beschrijving van bijzondere sportgeneeskundige casuïstiek. Het manuscript bevat een samenvatting, inleiding, verslag van de casus en een discussie. Maximum aantal woorden is 2000, maximum aantal referenties is 15.

Klinische les – Beschrijvende les inclusief achtergrondinformatie over een onderwerp op het gebied van (aanvullende) diagnostiek en specifieke (klinische) testen. Patiënten voorbeelden zijn hierbij niet noodzakelijk zoals dat wel het geval is bij de categorie sportmedische praktijk. De betreffende informatie mag een (met toestemming verleende) vertaling zijn uit een internationaal wetenschappelijk publicatie.  Bevat een samenvatting, inleiding, beschrijving, discussie en praktische consequenties. De klinische les dient niet langer te zijn dan 2000 woorden en dient maximaal 15 referenties te bevatten.

Boek/proefschrift bespreking of congrestekst – Recensie van een sportgeneeskundig vakboek, proefschrift of verslag van sportgeneeskundig congres. Maximum aantal woorden is 750.

Sport in Beeld – Korte casus met toetsvraag over een radiologische afbeelding met antwoord inclusief uitleg. Vraag maximaal 250 woorden, antwoord maximaal 250 woorden en 3 referenties.

Sport & ECG – Korte casus met toetsvraag over een ECG met antwoord inclusief uitleg. Vraag maximaal 250 woorden, antwoord maximaal 250 woorden en 3 referenties.

Ingezonden brief - Brief met commentaar op in Sport & Geneeskunde gepubliceerde artikelen. Maximum van 500 woorden. Een brief met betrekking tot een eerder gepubliceerd artikel dient niet later dan 6 maanden na publicatie van het betreffende artikel ingezonden te worden. De corresponderende auteur krijgt 4 weken gelegenheid om op de brief te reageren. De originele brief en de reactie zullen gelijktijdig geplaatst worden.

Titelpagina

De titelpagina van het manuscript dient de volgende informatie te bevatten:

 • de categorie waarin het artikel thuishoort;
 • een beknopte, informatieve titel;
 • de namen van de auteurs, met voornaam, middelste initialen en titulatuur.
 • de instituten waar zij werkzaam zijn;
 • één corresponderende auteur met volledig correspondentieadres inclusief e-mailadres
 • een korte beschrijving van de auteurs en hun functie en werkplek. Deze beschrijving zal in een apart kader bij het artikel afgedrukt worden.

Samenvatting

Een korte Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting (maximaal 250 woorden) welke in ieder geval het doel van de bijdrage bevat en de conclusie. Vermeld twee tot vijf trefwoorden, die niet reeds voorkomen in de titel.

Tekst

Ingediende kopij dient in de Nederlandse taal geschreven te zijn. In het manuscript dient telkens hetzelfde lettertype gebruikt te worden, bij voorkeur lettergrootte 11 met dubbele regelafstand. Laat aan alle zijden 2,5 cm ruimte. Het manuscript dient te worden voorzien van regelnummering.

Eenheden, hoeveelheden en formules dienen bij voorkeur uitgedrukt te worden overeenkomstig het Système International (SI units).

Bij manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij proefpersonen dient aangegeven te worden dat het onderzoek was goedgekeurd door de medisch-ethische commissie van het betreffende instituut; van de proefpersonen dient informed consent verkregen te zijn. Indien sprake is van dierexperimenteel onderzoek dient in de tekst vermeld te staan dat de studie is goedgekeurd door de Dier Experimenten Commissie van de instelling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Toestemming van de auteur(s) en de uitgever is vereist voor het gebruik van eerder gepubliceerd materiaal (tabellen/figuren of tekst passages). Deze toestemming moet bijgevoegd worden bij het aanbieden van het manuscript.

Dankwoord

In een dankwoord kunnen substantiële bijdragen van individuen erkend worden. Alle personen die erkend worden moeten het artikel onder ogen gehad hebben en moeten toestemming hebben verleend voor het noemen van hun naam in het artikel. De redactie behoudt zich het recht voor om deze in te korten.

Referenties

Verwijzingen  naar de literatuurlijst gaat via een nummer in superscript achter de punt van de betreffende zin. De nummering verloopt in volgorde van verwijzing in de tekst; wordt meermalen naar dezelfde tekst verwezen, dan telt het nummer van de eerste verwijzing.

De literatuurlijst dient ingericht te worden conform de "Uniforme voorschriften voor inzending manuscripten aan biomedische tijdschriften" (Vancouver-stijl, zie http://www.ntvg.nl/images/Vancouver.pdf). Geef elke referentie een nieuwe regel: nummer; namen en voorletters van alle auteurs (indien meer dan 6: alleen de eerste 6 vermelden gevolgd door ", et al."). Volledige titel van de publicatie. De naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens Index Medicus, gevolgd door een spatie en vervolgens jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijnummer zonder spaties. De lijst van Index medicus kan verkregen worden via de website www.nlm.nih.gov.

Volg onderstaande voorbeelden van referenties voor: een tijdschriftartikel (1), een boek (2), een hoofdstuk uit een boek (3) en een profschrift (4).

Rosenberg M, Blakeney P, Robert R, Thomas C, Holzer C 3rd, Mayer W 3rd. Quality of life of young adults who survived pediatric burns. J Burn Care Res 2006;27(6):773-778.

Hendriks ERHA, Backx FJG, Mosterd WL (red). Leerboek sportgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1992.

Brok AGMF. Onttrainen en aftrainen. In: Hendriks ERHA, Backx FJG, Mosterd WL (red). Leerboek sportgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1992;727-733.

Ruissen F van. Development of culture systems for human keratinocytes. Proefschrift. Nijmegen: KUN, 1998.

Figuren

Figuren dienen als afzonderlijke digitale bestanden te worden aangeleverd in .JPG-, .TIF- of .EPS-bestandsformaat. Elk figuur dient een minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) te hebben. De onderschriften dienen aan het eind van het document op een aparte pagina geplaatst te worden. Indien er personen zichtbaar zijn op figuren dient van elk van deze personen een schriftelijke toestemming voor publicatie hiervan meegeleverd te worden bij indiening van het manuscript.

Tabellen

Tabellen dienen aan het eind van het manuscript bestand te worden opgenomen. Elke tabel moet op een aparte pagina beginnen. Het tabelnummer dient gevolgd te worden door een korte, informatieve titel. Tabellen dienen samengesteld te worden met de tabelfunctie van het tekstverwerkingsprogramma.

Correspondentieadres redactie

Sport & Geneeskunde, Arko Sports Media, Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein, Nederland. E-mail: info@sportsmedia.nl