Dinsdag 11 april 2017

Tegenvallenderesultaten van competitiehervatting na een voorste-kruisbandruptuur; Een analyse van 119 cases uit de Belgische voetbalcompetitie

Samenvatting

Na een  complete voorste-kruisbandruptuur (vkb-ruptuur) is het  percentage van competitiehervatting lager dan  verwacht. Bovendien rijzen steeds meer vragen over de haalbaarheid van competitiehervatting na amper zes à negen maanden na een complete vkb-ruptuur. Daarom onderzocht deze  retrospectieve studie de tijd tot, en percentage van competitiehervatting na een  complete vkb-ruptuur in de Belgische voetbalcompetitie. Alle ongevalsaangiften (5000) tussen juli 2011 en september

2011 werden onderzocht. Na eliminatie van onvolledige patiëntendossiers werden 119 dossiers met aangifte van een complete vkb-ruptuur weerhouden. De datum van competitiehervatting werd elektronisch verkregen via de dienst Informatica van de Koninklijke  Belgische Voetbalbond. Van alle  spelers na  een  vkb-ruptuur kon  68,1% de  competitie op eender welk  niveau hervatten na  drie  jaar  opvolging.  Slechts 54,6% van alle  voetballers kon  na  een  vkb-ruptuur de  competitie op het  vorige niveau  hervatten na drie jaar  opvolging.  De mediane tijd tot competitiehervatting bedroeg 290 dagen (IQR: 225-345;  SD:125). Deze retrospectieve studie toont  dat de verwachte tijd tot competitiehervatting na een  complete vkb-ruptuur mogelijk moet worden bijgesteld. Anderzijds is verder onderzoek nodig  om  revalidatie te  optimaliseren, zodat  dit kan  bijdragen tot  het verhogen van het aantal competitiehervattingen en het verkorten van de tijd tot competitiehervatting indien mogelijk.

 

Summary

Rates of return to competition following complete anterior cruciate ligament (ACL) rupture are lower than generally expected. Moreover, there is increasing concern about  the feasibility of return to competition only six to nine months after a complete ACL rupture. Therefore, the  aim  of this  retrospective study was  to examine the  return to competition rate, as  well  as  the mean time to return to competition after a complete ACL rupture in Belgian soccer competition. All obligatory reports (5000) registered by the Royal Belgian Football Association (RBFA) between July and September 2011 were searched. After removal of incomplete reports, 119 injury reports of complete ACL rupture were retained. The dates of return to competition were electronically obtained from  the  RBFA. Of all soccer players after complete ACL rupture, 68,1% was  able  to return to any level  of competition after three years of follow-up. Only 54,6% of all soccer players was  able  to return to previous level  of competition after three years of follow-up. The median time  to return to any level  of competition was  290 days  (IQR: 225-

345; SD:125). This retrospective study shows that  the  expected time  to return to competition after complete ACL rupture possibly needs to be reconsidered. Further research is needed to improve rehabilitation to deal with the rather poor return to competition rate and to shorten time to return to competition if possible.

 

 

 

Trefwoorden: voorste-kruisband, vkb, ruptuur sporthervatting, competitiehervatting, voetbal

Keywords: anterior cruciate ligament, ACL, rupture, return to sport, return to competition, soccer