Dinsdag 11 augustus 2015

Missie en visie van sportartsen werkzaam ten behoeve van sportbonden

De in 1987 verschenen overheidsnota Sportmedische Begeleiding en Sportgezondheidszorg heeft er destijds toe geleid dat er, op structurele en gesubsidieerde basis, geregistreerde sportartsen gingen werken bij nationale sportbonden. Sindsdien is er uiteraard veel veranderd in zowel de sport als de gezondheidszorg. Zo zijn er nadrukkelijk ook andere zorgverleners op het speelveld verschenen (sportfysiotherapeuten, sportdiëtisten, inspanningsfysiologen, sportpsychologen, hersteltrainers etc.), terwijl de sportgeneeskunde als discipline meer naar intramuraal verschoof. Vanzelfsprekend leiden interne en externe ontwikkelingen tot een andere kijk op de betreffende werkplekken van sportartsen bij sportbonden.
Missie en visie-statement (2002). VSG, ‘Werkgroep Sportartsen Sportbonden’. Trefwoorden: begeleiding, blessurepreventie, kwaliteit, richtlijnen

De in 1987 verschenen overheidsnota Sportmedische Begeleiding en Sportgezondheidszorg heeft er destijds toe geleid dat er, op structurele en gesubsidieerde basis, geregistreerde sportartsen gingen werken bij nationale sportbonden. Sindsdien is er uiteraard veel veranderd in zowel de sport als de gezondheidszorg. Zo zijn er nadrukkelijk ook andere zorgverleners op het speelveld verschenen (sportfysiotherapeuten, sportdiëtisten, inspanningsfysiologen, sportpsychologen, hersteltrainers etc.), terwijl de sportgeneeskunde als discipline meer naar intramuraal verschoof. Vanzelfsprekend leiden interne en externe ontwikkelingen tot een andere kijk op de betreffende werkplekken van sportartsen bij sportbonden. De veranderde maatschappelijke behoefte vormde de aanleiding voor VWS om in haar meest recente beleidsnota Sport, Bewegen en Gezondheid (2001) een nieuw voornemen te formuleren waarin ondermeer gestreefd wordt naar bundeling van de bestaande versplintering van sportmedische expertise bij sportbonden. Al met al redenen te over voor de VSG om zich nader te beraden over de positie van sportartsen werkzaam voor sportbonden. Omdat een goed doordachte meningsvorming hierbij essentieel is, heeft de VSG-werkgroep ‘Werkgroep Sportartsen Sportbonden’ onder leiding van een extern deskundige een visiedocument opgesteld, waarin wordt weergegeven hoe de beroepsgroep zelf haar eigen toekomst ziet met betrekking tot activiteiten ten behoeve van sportbonden. Bij het opstellen van het visiedocument is gebruik gemaakt van interviews en een bijeenkomst met meerdere  betrokkenen. In dit document leest u achtereenvolgens de missie en visie, het zorgaanbod en de vervolgstappen om te komen tot realisering van de voorgenomen initiatieven.