Vrijdag 07 augustus 2015

Long-term outcomes of sports injuries

Sportbeoefening is een populaire manier om vrije tijd te besteden. Deze populariteit hangt samen met de voordelen van het sporten, zoals ontspanning en het voorkomen van welvaartziekten. Het is echter de vraag in hoeverre deze voordelen opwegen tegen de nadelen van het sporten: het optreden van letsels en de gevolgen daarvan. Het doel van dit proefschrift was het in kaart brengen van de lange termijn gevolgen na een sportletsel.
Proefschrift, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 6, 2004. R. Dekker. Trefwoorden: Revalidatie, sportblessures, negatieve effecten, lichamelijke activiteit, proefschrift

Sportbeoefening is een populaire manier om vrije tijd te besteden. Deze populariteit hangt samen met de voordelen van het sporten, zoals ontspanning en het voorkomen van welvaartziekten. Het is echter de vraag in hoeverre deze voordelen opwegen tegen de nadelen van het sporten: het optreden van letsels en de gevolgen daarvan. Het doel van dit proefschrift was het in kaart brengen van de lange termijn gevolgen na een sportletsel. Daarnaast zijn de factoren die samenhangen met het al dan niet optreden van deze lange termijn gevolgen onderzocht. Het eerste onderzoek was gericht op de incidentie en ernst van sportletsels in relatie tot de letselernst ten gevolge van een andere ongevaloorzaak en in relatie tot het type sport. Het doel van het tweede onderzoek was inzicht te krijgen in het voorkomen van lange termijn beperkingen en handicaps na klinisch behandelde sportletsels én vast te stellen welke variabelen van prognostische waarde waren voor het optreden van deze lange termijn gevolgen. De resultaten van het derde onderzoek betreffen de lange termijn gevolgen na een poliklinisch behandeld sportletsel en de daarmee samenhangende risicofactoren. Vervolgens werd onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van paardrijletsels. Ziekteverzuim en sportverzuim ten gevolge van een voetballetsel treden veelvuldig op. Er konden zes determinanten, samenhangend met ziekte- en sportverzuim, worden vastgesteld. Dit betreft: functiestoornissen, het soort werk, een cumulatie van medische en/of sociale problemen, angst, de rol van de bedrijfsarts en de behandelend arts en ten slotte alternatieven voor vrije tijdsbesteding. Op basis van de het promotieonderzoek wordt geconcludeerd dat sportletsels kunnen leiden tot lange termijn beperkingen en handicaps. Jaren na het letsel blijkt nog steeds een aanzienlijk deel van de patiënten nadelige gevolgen te ervaren van het sportletsel. Ondanks het feit dat lange termijn beperkingen en handicaps na een sportletsel nadelen zijn van sportbeoefening, wordt toch een lans gebroken voor het stimuleren van sportbeoefening, gezien de vele voordelen die deze activiteiten hebben.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.