Maandag 24 augustus 2015

Bewegen gewogen. Measures in motion.

Inventarisatie van wetenschappelijke gegevens en formulering van aanbevelingen ter ondersteuning van actiegericht beleid inzake sport en (volks)gezondheid.
VSG Archiefnummer N00658

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is door de vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde een inventarisatie uitgevoerd van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de samenhang tussen sport en (volks)gezondheid. Deze inventarisatie diende zich voornamelijk te richten op onderzoeksresultaten, waarover een brede wetenschappelijke consensus bestaat. In overleg met VWS komen de volgende onderwerpen aan de orde: lichamelijk inactiviteit als risicofactor mede in relatie tot andere risicofactoren met betrekking tot de gezondheid op termijn; fitheid en gezondheid van lichamelijk actieven versus inactieven; gezondheidseffecten van sport, zowel positief als negatief, bij gehandicapten, chronisch zieken en gezonden; factoren die de individuele lichamelijke activiteit positief of negatief kunnen beïnvloeden; factoren die van invloed zijn op de individuele fitheids- en gezondheidseffecten als gevolg van sportbeoefening en sportief bewegen. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de inventarisatie, op basis waarvan beleidsondersteunende en actiegerichte aanbevelingen worden gedaan.